LILE ry
LILE ry
LILE ry:n Keskustelufoorumi
LILE ry:n Keskustelufoorumi
LILE ry:n Facebook Sivu
LILE ry:n Facebook Sivu

LILE ry on lihavuusleikkauspotilaiden vertaistukiyhdistys

LILE ry on vuonna 2010 perustettu valtakunnallinen potilasyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa ja edistää lihavuusleikattujen ja lihavuusleikkausta tarvitsevien etuja.

Pyrkimyksenä on edistää valtakunnallisella tasolla tasa-arvon ja hoidon toteutumista lihavuusleikkausprosessissa kaikissa sairaanhoitopiireissä.

Pyrkimyksenä on myös lisätä tietoisuutta lihavuusleikkauksista sekä leikkausta tarvitsevien että hoitohenkilökunnan keskuudessa.

Neuvoja ja vertaistukea

Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään, järjestää vertaistukitoimintaa ja toimii yhteistyössä eri terveydenhuoltotoimialojen, järjestöjen ja muiden yhteistyöelimien kanssa.

Ylläpidämme keskustelufoorumia, joka on tärkeä vertaistuen muoto.

Järjestämme alueellista toimintaa, kuten tapaamisia, tapahtumia, luentoja ja koulutuksia.

Toiminta on avointa, demokraattista, keskustelevaa ja erilaisuutta kunnioittavaa.

Ota yhteyttä ja kysy toiminnastamme!

Vertaistuki ylipainon hoidossa ja ennen tai jälkeen lihavuusleikkauksen on vastavuoroista kokemusten vaihtoa, jossa samankaltaisia prosesseja elämässään läpikäyneet ihmiset tukevat toinen toisiaan. Vertaistuki on samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten halua jakaa kokemuksia ja tietoa toisia kunnioittavassa ilmapiirissä.

Vertaistuen kautta osallistujat saavat omaan tilanteeseensa liittyvää tietoa ja käytännön vinkkejä, jotka auttavat selviytymään paremmin arjessa. Vertaistukitoiminnan kautta saadaan sisältöä elämään, yhdessä tekemistä ja ystäviä.


Sanna Runsala, projektipäällikkö

Ruoka ja riippuvuus – hanke, Myllyhoitoyhdistys ry.

Ruoka ja riippuvuus –hanke on STEA:n rahoittama hanke, jonka päätarkoitus on auttaa ja tukea hallitsemattomasta syömisestä kärsiviä sekä heidän läheisiään. Pääasiallinen toimintamuoto ovat järjestämämme ryhmät. Lisäksi pidämme luentoja, työpajoja, netissä toimivaa vertaistukiryhmää, puhelintunteja jne.

Lile ry on yksi Ruoka ja riippuvuus – hankkeen yhteistyökumppani.

Ruokaan ja syömiseen kohdistuva riippuvuus.

Jokainen meistä tarvitsee ruokaa elääkseen, mutta kun syöminen muuttuu haitalliseksi ja pakonomaiseksi, puhutaan ruokaan ja syömiseen kohdistuvasta riippuvuudesta eli ruokariippuvuudesta. Ruokariippuvuus kuuluu toiminnallisiin riippuvuuksiin. Siinä riippuvuus kohdistuu syömisestä saatavaan mielihyvään, ei niinkään kemiaan kuten päihderiippuvuudessa.

Kuitenkin tutkimuksista tiedetään, että juuri sokeri- ja rasvapitoiset herkut aktivoivat aivojen mielihyväkeskusta kaikkein tehokkaimmin. Moni hallitsemattomasta syömisestä kärsivä tunnistaakin tietyntyyppiset, usein sokeri- ja rasvapitoiset herkut kaikista ”koukuttavimmiksi”. Sokerilla tarkoitetaan tässä yhteydessä nopeaa hiilihydraattia. Yhtä hyvin mielihyvää tuottavat suolaiset rasvapitoiset herkut, kuten sipsit tai pikaruoka.

Usein ruokariippuvuuteen kuuluu ruokien jatkuva napostelu. Erityisesti sokeri- ja rasvapitoisten tuotteiden napostelu aktivoi mantelitumaketta, joka on ahdistusta säätelevä aivoalue. Ylimääräisestä ruoasta haetaankin usein mielihyvän lisäksi helpotusta vaikeisiin ja tukaliin olotiloihin. On tärkeää ymmärtää, että vaikka syömiskäyttäytyminen saattaa näyttää ulkopuolisin tai ominkin silmin omituiselta, sillä on todennäköisesti tärkeä merkitys henkilön tunne-elämän säätelyssä.

Lihavuusleikkaus saattaa altistaa alkoholiriippuvuudelle.

Riippuvuudella tarkoitetaan riippuvuutta aiheuttavan aineen tai toiminnan pakonomaista, hallitsematonta käyttöä tai toimintaa. Ihmisellä voi olla yksi riippuvuuden ilmenemismuoto tai niitä voi olla useita joko päällekäin tai vaihdellen, elämäntilanteesta riippuen.

Lihavuusleikatuilla on todettu kasvanutta riskiä alkoholiriippuvuuteen. Tämä johtuu juuri alttiudesta vaihtaa riippuvuus toiseen. Leikkauksen jälkeen syöminen saadaan tavallisesti hallintaan, mutta jollei riippuvuutta hoideta kokonaisvaltaisesti, riippuvuus siirtyy helposti kohteesta toiseen. Alkoholiriippuvuuden riskiä lisää erityisesti se, että leikkauksen jälkeen alkoholin imeytyminen ja sen myötä humaltuminen tapahtuu aiempaa tehokkaammin ja voimakkaammin.

Riippuvuus ei synny hetkessä, vaan riippuvuutta aiheuttavaa ainetta tai toimintaa harjoitetaan usein pitemmän aikaa ennen kuin sen haittavaikutukset ihmisen fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle alkavat näkyä. Riippuvuus tunnistetaan usein vasta tässä vaiheessa, jos silloinkaan.

Riippuvuudesta toipuminen.

Riippuvuuskierteen voi katkaista ja riippuvuudesta voi toipua. Monesti tämä tarkoittaa pitkäjänteistä ja kärsivällistä työskentelyä itsensä kanssa. Toipumisen kannalta on oleellista ymmärtää riippuvuuden positiiviset vaikutukset eli ymmärtää mihin tunnetiloihin ihminen on hakenut lohtua tai mielihyvää riippuvuutta aiheuttavasta aineesta tai toiminnasta. Ihminen voi käyttää ruokaa, päihteitä tai pelaamista täyttämään henkistä tyhjiötään, turruttamaan negatiivisia tai pelottavia tunteitaan, selvitäkseen sietämättömästä ulkoisesta tilanneesta, hoivatakseen lapsena kokemaansa traumaa tai hylkäämistä, tai auttaakseen itseään selviytymään sosiaalisissa tilanteissa. Riippuvuutta aiheuttavan aineella tai toiminnalla on siis jokin tarkoitus riippuvaiselle.

 Jotta riippuvainen pystyy toipumaan, on hänen tunnistettava näitä syitä riippuvuutta aiheuttavan aineen tai toiminnan käyttöön ja opeteltava luottamaan että negatiivinen tai pelottavakin tunnetila on mahdollista käsitellä ilman omaa ”huumetta”. Opettelemalla muita, terveitä tapoja reagoida vaikeisiin tilanteisiin, on mahdollista elää täysipainoista ja tervettä elämää.

Apua ja tukea toipumiseen saa vertaistukiryhmistä ja esimerkiksi terapiasta.
Lisätietoa aiheesta sekä tarjoamastamme tuesta: www.ruokariippuvuus.fi

Terveisin; SannaLoading