Suomen Lihavuusleikatut LILE ry edistää lihavuusleikattujen etuja

Suomen Lihavuusleikatut LILE ry on vuonna 2011 perustettu valtakunnallinen potilasyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa ja edistää lihavuusleikattujen ja lihavuusleikkausta tarvitsevien etuja.

Pyrkimyksenä on edistää valtakunnallisella tasolla tasa-arvon ja hoidon toteutumista lihavuusleikkausprosessissa kaikissa sairaanhoitopiireissä.

Pyrkimyksenä on myös lisätä tietoisuutta lihavuusleikkauksista sekä leikkausta tarvitsevien että hoitohenkilökunnan keskuudessa.

Keskustelufoorumin kautta neuvoja ja tukea

Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään, järjestää vertaistukitoimintaa ja toimii yhteistyössä eri terveydenhuoltotoimialojen, järjestöjen ja muiden yhteistyöelimien kanssa.

Ylläpidämme keskustelufoorumia, joka on tärkeä vertaistuen muoto.

Järjestämme alueellista toimintaa, kuten tapaamisia, tapahtumia, luentoja ja koulutuksia.

Toiminta on avointa, demokraattista, keskustelevaa ja erilaisuutta kunnioittavaa.

Säännöt:

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Lihavuusieikatut LILE ry. ja sen kotipaikka on Helsinki

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa ja edistää lihavuusleikattujen ja lihavuusleikkausta tarvitsevien etuja. Pyrkimyksenä on edistää valtakunnallisella tasolla tasa-arvon ja hoidon toteutumista lihavuusleikkausprosessissa kaikissa sairaanhoitopiireissä. Pyrkimyksenä on myös lisätä tietoisuutta lihavuusleikkauksista sekä leikkausta tarvitsevien että hoitohenkilökunnan keskuudessa. Yhdistys edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään järjestämällä mm. vertaistukitoimintaa sekä toimimalla yhteistyössä eri terveydenhuoltotoimialojen, järjestöjen ja muiden yhteistyöelimien kanssa. Lisäksi yhdistys tekee aloitteita ja kannanottoja sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaiseutoiminaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan iahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeeliista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä ja järjestää tapahtumia.

3. Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän Iiittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Haliitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi-kymmenen (6 -10) varsinaista jäsentä sekä kaksi - neljä (2 - 4) varajäsentä.
Puheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa ja hänen toimikautensa on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan vuosikokouksessa kolmen vuosikokouksen väliseksi ajaksi siten, että puoietjäsenistä on vuosittain erovuorossa. Varajäsenet valitaan vuosikokousten väliseksi ajaksi. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset varsinaiset jäsenet määrätään arvalla. Jos hallituksen varsinainen jäsen eroaa tai erotetaan hallituksesta kesken toimikauttaan, toimii varajäsen hänen tilallaan jäljellä olevan toimikauden. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus voi tarpeen vaatiessa valita muita toimihenkilöitä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava koolle viipymättä, mikäli kolme (3) hallituksen varsinaista jäsentä sitä vaatii kirjallisesti tarkoituksen ilmoittaen. Hallitus on toimivaltainen, kun paikalla on kolme (3) hallituksen jäsentä, joista yhden tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Hallituksen tehtävänä on lakia ja yhdistyksen kokousten tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita noudattaen:

  • johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen omaisuutta
  • huolehtia yhdistyksen ja hallituksen kokousten toimeenpanosta edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita viranomaisissa ja tuomioistuimessa
  • valita sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt
  • valmistella vuosikokoukselle toimíntasuunnitelmaja tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden määräämälieen henkilölle yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.  Ulkopuolisten läsnäolo-oikeudesta ja mahdollisesta puheoikeudesta päättää kokous.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä haliitukselie ja muille vastuuvelvollisiiie 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä Iiittymis- ja jäsenmaksun suuruus 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, hallituksen muut varsinaisetjäsenet erovuoroisten tilalle ja Varajäsenet 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa. 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen

Hallitus 

Lile Ry:n hallitus 2017 - 2018 

Puheenjohtaja Sirpa Talkkari Seinäjoki

Varapuheenjohtaja Margit Karlsson Espoo

Varsinaiset jäsenet ja varajäsenet

Kari Hyvärinen, Lahti
Katja Kallio, Nurmijärvi    
Maarit Nummela, Veikkola
Meeri Pulkkinen, Lappeenranta
Päivi Veikkanen, Helsinki jäsenrekisteri
Satu Heikkilä, Kauhajoki
Tia Lampila, Heinola

Toimihenkilöt

Helena Tabell, Iisalmi, kirjanpitäjä    
Niina Savolainen, Helsinki, toiminnantarkastaja
Eija-Leena Mikkonen, Lappeenranta, varatoiminnantarkastaja

Toimintasuunnitelma 2017                

Suomen Lihavuusleikatut LILE ry on vuonna 2010 perustettu valtakunnallinen potilasyhdistys, jonka tarkoituksena on valvoa ja edistää lihavuusleikattujen sekä lihavuusleikkausta tarvitsevien etuja. Pyrkimyksenä on myös edistää tasa-arvon ja hoidon toteutumista lihavuusleikkausprosesseissa niin, että hoitoonohjaus, -prosessit ja -käytännöt sekä hoidon seuranta olisivat mahdollisimman samanlaisia kaikissa sairaanhoitopiireissä.

Pyrkimyksenä on myös lisätä tietoisuutta lihavuusleikkauksista ja niiden tehokuudesta ylipainon hoitokeinona vakavasti ylipainoisten, hoitohenkilökunnan, päättäjien ja mediavaikuttajien sekä suuren yleisön keskuudessa. 

Toimintamuodot ja -tavoitteet

LILE ohjaa ja neuvoo jäseniään, järjestää vertaistukitoimintaa ja toimii yhteistyössä eri terveydenhuoltotoimijoiden, järjestöjen ja muiden yhteistyöelimien kanssa. Käytössä on suljettu keskustelufoorumi vertaistukea varten sekä avoin www-sivusto lihavuusleikkauksiin liittyvän tiedon jakamista varten. 

Toimintavuonna käynnistetään säännöllinen yhteydenpito ja yhteistyö SOSTE:n ja muiden terveysalan toimijoiden sekä järjestöjen kanssa, joita ovat mm. LIME, Diabetesliitto, Luustoliitto, SYLI ja Toimiva ry.

LILE tarjoaa vertaistukea alueellisen toiminnan avulla, johon kuuluu säännöllisiä tapaamisia, tapahtumia, luentoja ja koulutuksia. Lisäksi vertaistukea on saatavilla yhdistyksen järjestämissä, valtakunnantason tapahtumissa. Käytössä on myös tukipuhelin. Toimintavuonna järjestetään koulutustilaisuus alueellisen toiminnan vastuuhenkilöille. Aluetoimintaa tuetaan myös taloudellisesti. 

Toimintavuoden tavoitteena on laajentaa alueellista toimintaa sekä rakentaa sitä varten ohjeistus ja toimintamallit, joiden pohjalta aluetoimintaa kyettäisiin tehokkaammin toteuttamaan eri alueilla ja sen piirin saataisiin aiempaa suurempi osa lihavuusleikatuista.

LILE:n tavoitteena on käynnistää säännöllinen sopeutusvalmennus, jossa tarkoituksena on tarjota vertaistukea lihavuusleikkauksen läpikäynneille ja antaa heille eväitä selvitä uudenlaisessa elämäntilanteessa sekä sen mukanaan tuomissa haasteissa. 

Toimintavuoden tavoitteena on rakentaa ja testata sopeutusvalmennusmalli, jonka pohjalta sopeutusvalmennus voisi myöhemmin siirtyä KELA:n hoidettavaksi.

LILE harjoittaa edunvalvontaa ja pyrkii lisäämään lihavuusleikkausten tunnettuutta tiedotteilla ja kannanotoilla, jotka jaetaan medialle sekä uutisina yhdistyksen www-sivuilla. Lisäksi osallistutaan mahdollisuuksien mukaan erilaisille messuille, yleisö- ja keskustelutilaisuuksiin sekä seminaarityyppisiin tapahtumiin. 

Toimintavuoden tavoitteena on uutisoida jokaisesta tapahtumasta, antaa useita kannanottoja sekä laajentaa osallistumista erilaisiin tilaisuuksiin, tapahtumiin ja messuille.

LILE:n tavoitteena on myös edunvalvonnan ja tiedotuksen avulla pyrkiä lisäämään lihavuusleikkausten määrää lähemmäs muiden pohjoismaiden tasoa. 

Toimintavuonna asiasta annetaan tiedotteita ja kannanottoja aiempaa enemmän. Lisäksi yhteydenpitoa terveydenhuollon ammattihenkilöihin lisätään.

LILE:n toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla sekä yritysyhteistyöllä. 

Toimintavuoden tavoitteena on lisätä jäsenmaksutulojen ja yritysyhteistyöstä saatavien tulojen määrää sekä saada yhdistys Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen tuen piiriin. 

Toiminnan organisointi ja hallinto

LILE:n korkein päättävää elin on yhdistyksen vuosikokous, joka päättää vuoden 2017 taloudesta ja toiminnasta sekä muodostaa hallituksen, joka vastaa yhdistyksen käytännön toiminnan järjestämisestä sekä juoksevien asioiden hoitamisesta. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa niin, että pääosa kokouksista järjestetään ns. foorumikokouksina. 

LILE:n vuosikokous järjestetään 2.4.2017 Vierumäellä osana kolmipäivästä tapahtumaviikonloppua 31.3. -2.4.2017. Tavoitteena on kehittää vuosikokousformaattia niin, että sen osallistujamäärä olisi aiempia vuosia suurempi ja, että se palvelisi paremmin yhdistyksen tarkoitusperiä.

Vuosikokouksen muodostaman hallituksen järjestäytymiskokous pidetään heti vuosikokouksen jälkeen ja siinä sovitaan työskentelytapojen perusteista sekä vastuujaosta. 

Toimintavuoden tavoitteena on kehittää hallituksen toimintaa niin, että osa kokouksista kyettäisiin pitämään fyysisinä kokouksina tai internetissä toimivan kokous- ja neuvottelujärjestelmän avulla. Lisäksi hallituksen toimintaa kehitetään laatimalla hallituksen jäsenille vastuualuejako sekä käymällä joka kokouksessa läpi se, miten eri vastuualueisiin liittyvät asiat ovat edistyneet tai toteutuneet. 

Hallituksen asiakirja- ja muu materiaali sekä kokouksista laaditut päätöspöytäkirjat tallennetaan yhdistyksen Dropbox-kansioon. Vuosikokouspöytäkirja julkaistaan yhdistyksen www-sivuilla. Kaikessa hallituksen toiminnassa noudatetaan yhdistys- ja muita lakeja sekä yhdistyksen sääntöjä ja hyviä tapoja.

Jäsenrekisteri ja -maksulaskutus sekä jäsenhankinta

Vuonna 2016 käyttöön otettua, internet-pohjaista jäsenrekisteriä käytetään toimintavuonna jäsentietojen ylläpitämisen lisäksi jäsenmaksulaskutukseen ja jäsenviestintään. Rekisterin käytöstä päävastuun kantaa tehtävään nimetty pääkäyttäjä, jonka lisäksi jäsenrekisterin käyttöoikeus on erikseen nimetyillä hallituksen jäsenillä. Lisäksi selvitetään mahdollisuus antaa rekisterin rajoitettu käyttöoikeus aluetoiminnasta vastaaville henkilöille heidän vastuualueellaan olevien jäsenten osalta.

Toimintavuoden erityisenä tavoitteena on saada mahdollisimman suuri osa rekisterin ominaisuuksista käyttöön sekä muodostaa toimintamallit jäsenmaksulaskujen sekä jäsenkorttien muodostamisen sekä lähetyksen osalta.  Tarvittaessa hyödynnetään ostopalveluita.

Vuoden 2017 tavoitteena on myös tehostaa jäsenhankintaa niin, että puolet toimintavuoden mittaan lihavuusleikatuista saataisiin liittymään yhdistyksen jäseniksi. Tässä hyödynnetään mm. aiempaa laajempaa näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa, yhdistyksen nettisivujen jatkuvaa ylläpitoa sekä jakamalla yhdistyksen toiminnasta ja tavoitteista kertovaa esitettä mahdollisimman monelle henkilölle, jolle tehdään vuoden 2017 aikana lihavuusleikkaus. Lisäksi pyritään saamaan yhdistyksen toimintaa esille erilaisissa medioissa.

Käytössä on sähköinen liittymislomake, jonka avulla jäsenyyttä hakevien tiedot tallentuvat suoraan jäsenrekisteriin. Jäsenyydet käsitellään kahden viikon välein foorumikokouksilla. Jäsenyyttä hakevat pidetään sähköpostin avulla ajan tasalla käsittelyprosessin etenemisestä. 

Toimintavuoden tavoitteena on nopeuttaa jäsenhakemusten käsittelyä ja rutinoida käsittelyprosessi. Lisäksi tavoitteena on tavoittaa entistä suurempi osa toimintavuoden aikana lihavuusleikatuista.

Myös jäsenhuoltoon kiinnitetään huomioita ja tavoitteena on, että entistä suurempi osa pysyisi nykyistä pidempään jäseninä. 

Yhdistyksen toiminnasta ja tavoitteista kerrotaan toimintavuoden aikana jäsenille sähköposteilla. Lisäksi sähköpostilla markkinoidaan jäsenille yhdistyksen tapahtumia. Lisäksi pyritään laajentamaan jäsenetuja sekä ottamaan käyttöön sähköinen, älypuhelimissa toimiva jäsenkortti.

Jäsentyytyväisyys ja jäsenistön toiveet kartoitetaan aiempaan tapaan jäsenkyselyllä, joka tehdään toimintavuoden lopulla. Sitä hyödynnetään vuoden 2018 toimintaa suunniteltaessa.

Tiedottaminen ja viestintä

Toimintavuonna yhdistyksen ulkoinen viestintä ja erilaiset kannanotot pyritään kehittämään normaaliksi osaksi yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen jokaisesta tapahtumasta laaditaan mediatiedote, joka jaetaan keskeisille, suomalaisille medioille sekä julkaistaan yhdistyksen www-sivuilla ja jaetaan sosiaalisessa mediassa. Lisäksi tiedotuksessa pyritään ottamaan kantaa ajankohtaisiin, ylipainoon ja lihavuusleikkauksiin liittyviin asioihin sekä ajamaan yhdistyksen tavoitteita ja tarkoitusperiä.

Yhdistys laatii tiedotteita ja kannanottoja sekä yksin että yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Kannanotoissa nojaudutaan osaksi kartoituksiin ja kyselyihin, joita tehdään aluetiimien vetäjien avustuksella jäsenistölle sekä lihavuusleikkausprosesseja hoitaville terveydenhuollon ammattihenkilöille. 

Toimintavuoden tavoitteena on rakentaa verkosto, jota kyselyiden laadinnassa voidaan säännöllisesti hyödyntää.

Yhdistys ylläpitää omaa internet-sivustoa, suljettua keskustelupalstaa sekä Facebook-sivua. Yhdistystoimijoiden ja aluetoiminnan vetäjien käytössä on omat, lile.fi –loppuiset sähköpostiosoitteet. Lisäksi tuetaan alueellisten Facebook-sivujen ylläpitämistä sekä aluetiedottamista. 

Toimintavuoden tavoitteena on käynnistää aluetiimien suora tiedottaminen niiden alueella asuville, LILE:n jäsenille.

Palkkiot ja korvaukset

Hallitukselle jäsenille ja yhdistyksen toimihenkilöille korvataan matkakulut kokouksiin ja muihin yhdistyksen tilaisuuksiin julkisen liikenteen taksojen mukaisesti. Mikäli henkilö matkustaa omalla autolla, hyvitetään puolet verottajan määrittämästä kilometrikorvauksesta. Lisäksi yhdistyksen valtakunnallisien tapahtumien järjestelyihin tai toteuttamiseen osallistuville hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille korvataan tapahtumiin liittyvät, kohtuulliset majoitus- ja ruokailukustannukset. Kokouspalkkioita ja päivärahoja ei makseta. Kaikista korvattavista kuluista tulee sopia ennakkoon.

Yhdistyksen toiminta hoidetaan talkootyöperiaatteella pl. kirjanpito ja osin jäsenrekisteri, jotta hoidetaan osin ostopalveluna. 

Hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden tehtävät

Toimintavuonna kiinnitetään erityistä huomiota yhdistyksen hallituksen toimintaan. Jokaiselle hallituksen jäsenelle sekä sen ulkopuolisille toimihenkilölle määritellään omat vastuualueet ja tehtävät, joiden toteutumista seurataan hallituksen kokouksisissa. Toimintavuonna on käytössä seuraava vastuualuejako:

Puheenjohtaja: Puheenjohtajan tehtävänä on edustaa yhdistystä ja johtaa hallituksen työskentelyä niin, että toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa asetetut tavoitteet toteutuvat. Lisäksi puheenjohtaja vastaa yhdistyksen toiminnan suunnittelusta sekä tarvittavien viranomaisraporttien ja tukihakemusten tekemisestä yhdessä varapuheenjohtajan kanssa. 

Varapuheenjohtaja: Yhdistyksen varapuheenjohtaja vastaa yhdistyksen käytännön toiminnan toteuttamisesta yhdessä sektorivastaavien kanssa. Lisäksi varapuheenjohtaja toimii tarvittaessa puheenjohtajan sijaisena.

Sihteeri: Yhdistyksen sihteerin tehtävänä on valmistella yhdistyksen hallituksen ja yleisen kokouksen asiakirjat sekä laatia hallituksen pöytäkirjat yhdessä yhdistyksen puheenjohtajan kanssa. 

Aluetoimintavastaava: Yhdistyksen aluetoimintavastaava vastaa yhteydenpidosta aluetoiminnasta vastaaviin henkilöihin sekä aluetoiminnan kehittämisestä ja siihen liittyvän koulutustilaisuuden järjestämisestä.

Sopeutusvalmennusvastaava: Yhdistyksen sopeutumisvalmennusvastaava vastaa vuosittaisen sopeutumisvalmennustilaisuuden järjestämisestä sekä sopeutusvalmennuksen kehittämisestä.

Vuosikokousvastaava: Yhdistyksen vuosikokousvastaava vastaa vuosikokoustapahtuman järjestämisestä yhdessä muiden sektorivastaavien kanssa. 

Tiedottaja: Yhdistyksen tiedottaja vastaa yhdistyksen sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta yhteistyössä yhdistyksen puheenjohtajan sekä sektorivastaavien kanssa. Tiedottaja myös ylläpitää yhdistyksen internetsivuja.

Jäsenrekisterin pääkäyttäjä: Yhdistyksen jäsenrekisterin pääkäyttäjä vastaa jäsenrekisterin ylläpidosta sekä vuosittaisesta jäsenmaksulaskutuksesta ja rekisterin kehittämisestä. 

Jäsensihteeri: Yhdistyksen jäsensihteeri vastaa jäsenhakemusten käsittelyprosessista sekä hoitaa jäsenistöltä tulevan sähköpostiliikenteen.

Kirjanpitäjä: Yhdistyksen kirjanpitäjä vastaa yhdistyksen kirjanpidon laatimisesta, säännöllisten kuukausiraporttien toimittamisesta hallitukselle sekä tilinpäätöksen laatimisesta.

Talous 

LILE ry:n toiminnan suurin heikkous on sen puutteellinen rahoitus. Toimintavuonna rahoituspohjaa pyritään laventamaan tässä toimintasuunnitelmassa kuvatulla tavalla sekä nostamalla yhdistyksen jäsenmaksu 20 eurosta 25 euroon. Näin saatavalla lisärahoituksella katetaan mm. kirjanpidon ulkoistamisesta sekä jäsenrekisterin kehittämisestä ja sen toiminnan laajentamisesta aiheutuvia kuluja. 

Liity jäseneksi!